Pot digitalne preobrazbe: od izgovorov k priložnostim | 2. del

Digitalna preobrazba je postala ključen element sodobnega poslovanja, ki podjetjem omogoča, da ostanejo konkurenčna na današnjem hitro razvijajočem se trgu. Kljub številnim prednostim pa se številna podjetja še vedno trudijo sprejeti digitalno preobrazbo, pri čemer navajajo različne izgovore, zakaj v tej smeri še niso izkazali bistvenega napredka. Ti izgovori segajo vse od pomislekov glede zmanjševanja števila delovnih mest in varnosti podatkov do pomanjkanja finančnih sredstev in odpora do sprememb.

V pričujočem prispevku nadaljujemo z raziskovanjem pogostih izgovorov in razkrivamo, kako jih je mogoče spremeniti v priložnosti.


7. »Ljudje ne marajo sprememb in spoznavanja novih tehnologij«

Spremembe so za nekatere ljudi lahko resnično neprijetne, uvajanje novih tehnologij pa pogosto naleti na odpor. Vendar se je potrebno zavedati, da pri digitalni preobrazbi ne gre le za nove tehnologije, temveč tudi za preoblikovanje načina delovanja in interakcije s strankami. Slednje lahko pomeni spremembe v procesih, odločanju in celo kulturi podjetja.

Eden od načinov za odpravljanje odpora proti spremembam je vključevanje zaposlenih v proces digitalne preobrazbe. To lahko enostavno dosežete že s tem, da jih vključite v proces načrtovanja in odločanja ter jim zagotovite usposabljanje o novih tehnologijah in procesih. Če boste zaposlenim zagotovili potrebna znanja in vire, bodo bolje usposobljeni za prilagajanje spremembam.

Drug način za premagovanje odpora je, da zaposlenim jasno predstavite prednosti digitalne preobrazbe. Če poudarite, kako bodo spremembe izboljšale njihove delovne procese, povečale produktivnost in zmanjšale delovno obremenitev, bodo zaposleni lažje razumeli koristi in sprejeli spremembe.

Prav tako je najbolje začeti z majhnimi pilotnimi projekti, ki lahko pokažejo prednosti sprememb in ustvarijo pozitivno podlago za nadaljnje aktivnosti. S postopnim uvajanjem in nadgradnjo vsakokratnih uspehov lahko podjetja pridobijo zaupanje in podporo za večje spremembe.

8. »Preveč je potencialnih tveganj, zlasti ko gre za varnost podatkov in zasebnost«

Varnost podatkov in zasebnost sta pri digitalni preobrazbi ključnega pomena. Ker podjetja zbirajo, shranjujejo in obdelujejo velike količine podatkov, je potrebno zagotoviti, da so ti podatki zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, vdori in drugimi varnostnimi grožnjami.

Bistveno za zaščito pred temi grožnjami je izvajanje zanesljivih varnostnih ukrepov, vključno s požarnimi zidovi, sistemi za odkrivanje vdorov in šifriranjem. Poleg tega je priporočljivo izvajati tudi redne varnostne revizije in penetracijsko testiranje, da bi se še pravočasno odkrile in odpravile ranljivosti.

Drug način, ki pripomore k zagotavljanju varnosti, je usposabljanje zaposlenih. Z izobraževanjem o najboljših praksah za zaščito podatkov lahko podjetja pripomorejo k temu, da vsi zaposleni razumejo svojo vlogo pri zaščiti podatkov in sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja kršitev.

Podjetja lahko uveljavljajo politike, postopke in kontrole za upravljanje podatkov skozi celoten življenjski cikel - od zbiranja, shranjevanja, obdelave, prenosa, arhiviranja do izbrisa. To zagotavlja okvir za skladnost s predpisi in industrijskimi standardi.

9. »Težko je pridobiti sodelovanje in podporo drugih oddelkov ali deležnikov«

Pri izvajanju projektov digitalne preobrazbe je včasih lahko izziv pridobiti soglasje in podporo drugih oddelkov ali deležnikov.

Eden od načinov za reševanje tega vprašanja je vključevanje ključnih deležnikov v proces načrtovanja in odločanja. S tem lahko zagotovite, da se upoštevajo njihovi pomisleki in potrebe ter da razumejo koristi digitalne preobrazbe za organizacijo.

Drug način je, da zainteresiranim stranem jasno predstavimo koristi digitalne preobrazbe. Če poudarite, kako bodo spremembe izboljšale procese, povečale produktivnost in zagotovile konkurenčno prednost, bodo deležniki lažje razumeli koristi in podprli pobudo.

Pomembno je tudi vedeti, da je digitalna preobrazba trajen proces in da rezultati ne bodo vidni čez noč. Zato je pomembno vzpostaviti proces stalnega komuniciranja, da bodo vsi vpleteni obveščeni o napredku in koristih sprememb.

10. »Donosnost naložb v digitalno preobrazbo je težko izmeriti«

Merjenje donosnosti naložb (ROI) v digitalno preobrazbo predstavlja izziv zaradi zapletenega prepletanja različnih dejavnikov in časa, ki je potreben, da se pojavijo oprijemljivi rezultati. Zato je še toliko bolj pomembno, da jasno razumemo potencialne koristi in stroške digitalne preobrazbe, da lahko sprejmemo premišljene odločitve. 

Eden od načinov za merjenje donosnosti naložb v digitalno preobrazbo je vzpostavitev jasnih metrik in ključnih kazalnikov uspešnosti, ki so usklajeni s cilji organizacije. Te metrike lahko vključujejo izboljšanje učinkovitosti, produktivnosti, zadovoljstva strank in rasti prihodkov. S spremljanjem teh metrik skozi čas lahko podjetja bolje razumejo učinek digitalne preobrazbe in ocenijo donosnost naložbe.

Drug način merjenja ROI je izvedba analize stroškov in koristi, ki primerja stroške digitalne preobrazbe s pričakovanimi koristmi, ki jih bo prinesla. To lahko vključuje količinsko opredelitev stroškov novih tehnologij, procesov in usposabljanja zaposlenih ter koristi, kot so večja učinkovitost, večje zadovoljstvo strank in novi prihodkovni tokovi.

Pomembno je opozoriti, da donosnosti naložbe v digitalno preobrazbo ni vedno enostavno izmeriti in da lahko traja kar nekaj časa, da se uresniči. Zato je pomembno imeti dolgoročno perspektivo in spremljati napredek skozi daljše obdobje.

11. »Ne vem, kako se tega lotiti«

Pomanjkanje razumevanja ali znanja je zagotovo lahko ovira pri izvajanju projektov digitalne preobrazbe. Vendar se je potrebno zavedati, da je digitalna preobrazba proces, ki vključuje celotno organizacijo in ne le posamezen oddelek ali posameznika, ki je odgovoren za njegovo izvajanje.

Eden od načinov za reševanje tega problema je oblikovanje delovne skupine za digitalno preobrazbo, ki vključuje posameznike iz različnih oddelkov in ravni organizacije. Ta ekipa je lahko odgovorna za izobraževanje in obveščanje preostalih delov podjetja o prednostih digitalne preobrazbe ter za pripravo načrta za njeno izvajanje. Dobro opredeljen načrt oziroma digitalna strategija mora vključevati cilje, časovne okvire in vire ter jasno razumevanje, kako bo digitalna preobrazba vplivala na celotno organizacijo.

Začeti morate s temeljito presojo trenutnega stanja organizacije, vključno z njenimi procesi, tehnologijami in delovno silo. S tem lahko pomagate opredeliti področja, ki bi jim digitalna preobrazba najbolj koristila, in zagotovite podlago za pripravo načrta. 

Pomembno je tudi, da imate jasen načrt, ki opisuje korake, potrebne za dosego ciljev, vključno s časovnim razporedom, viri in mejniki. Poleg tega je lahko v pomoč tudi vzpostavljena struktura upravljanja, ki zagotavlja, da se načrt izvaja, kot je bilo načrtovano, ter da se morebitne težave pravočasno ugotovijo in odpravijo.

Če ste še vedno negotovi in ne veste, kako se vsega skupaj lotiti, potem je smiselno, da razmislite o iskanju zunanjega strokovnega svetovalca, ki vam bo pomagal premostiti ovire. Obrnite se na nas in pomagali vam bomo opredeliti področja poslovanja, ki bi jim digitalna preobrazba najbolj koristila, ter vam svetovali, kako jo izvesti.